Begeleiding

De school heeft de taak goed onderwijs te verzorgen en daarnaast de opdracht passende begeleiding aan leerlingen te bieden. Deze begeleiding staat ten dienste van het onderwijs en de groei naar volwassenheid van onze leerlingen. De eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van leerlingen is de mentor. De mentor is ook de eerste persoon die het contact tussen ouders en school vorm geeft.

De opzet van het Mondriaan College voor de begeleiding van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft de volgende kenmerken:

  • Het Mondriaan College stelt zijn deuren open voor leerlingen met beperkingen in het volgen van regulier onderwijs.
  • De school heeft daartoe een zorgstructuur opgezet.
  • Binnen die structuur heeft de school te maken met ondersteuning voor leerlingen met beperkingen voor wie aanvullende bekostiging wordt ontvangen en met leerlingen die wel ondersteuning behoeven, maar geen aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging.
  • De zorgstructuur kenmerkt zich door de beschikbaarheid van medewerkers gespecialiseerd in hulpverlening aan leerlingen met leer- en gedragsproblematiek.
  • De bekostiging van deze zorgstructuur vindt plaats vanuit reguliere en aanvullende middelen.
  • Er is in overleg met het speciaal onderwijs (i.c. de Sonnewijser) ruimte om in de bovenbouw leerlingen te laten doorstromen naar regulier onderwijs met ondersteuning door het Speciaal Onderwijs.